IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Taken en bevoegdheden

Algemene taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad:

 • de IKC-raad heeft recht op overleg met de directie over alle aangelegenheden betreft het IKC.
 • de IKC-raad mag voorstellen en standpunten naar voren brengen.
 • de IKC-raad staat voor openbaarheid en overleg.
 • de IKC-raad is tegen discriminatie en voor gelijke behandeling.
 • Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij er sprake is van:
  • persoonlijk belang
  • besloten vergadering
 • de IKC-raad doet schriftelijk en via de website verslag van haar werkzaamheden en overleg
 • de IKC-raad heeft overleg met raden.

Bijzondere bevoegdheden

Bijzondere bevoegdheden van de medezeggenschapsraad:

Onderwerp Advies/Instemming
Oudergeleding
Advies/Instemming
Personeelsgeleding
Doelen school (visie/missie) X = instemming x = instemming
Schoolplan X = instemming x = instemming
Schoolreglement X = instemming X = instemming
Ouderparticipatie X = instemming X = instemming
Veiligheid/gezondheid/welzijn X = instemming X = instemming
Sponsoring X = instemming X = instemming
Fusie (overdracht) X = instemming X = instemming
Meerjaren financieel beleid X = advies X = advies
Opheffen/inkrimpen of uitbreiden school X = advies X = advies
Duurzame samenwerking X = advies X = advies
Onderwijskundig project of experiment X = advies X = advies
Organisatie van de school X = advies X = advies
Aanstelling of ontslag schoolleiding X = advies X = advies
Taakverdeling binnen schoolleiding X = advies X = advies
Toelaten en verwijderen leerlingen X = advies X = advies
Toelaten studenten X = advies X = advies
Vakantie X = advies X = advies
Nieuwbouw of belangrijke verbouwing X = advies X = advies
Regeling buitenschoolse opvang X = advies X = advies
Gevolgen adviezen voor personeel X = instemming
Samenstelling formatie X = instemming
Nascholing X = instemming
Werkreglement en werkoverleg X = instemming
Arbeids- en rusttijden X = instemming
Taakverdeling en taakbelasting X = instemming
Overdragen bekostiging X = instemming
Gevolgen adviezen voor leerlingen en ouders X = instemming
Verandering grondslag school X = instemming
Vrijwillige ouderbijdrage (school) X = instemming
Voorzieningen voor leerlingen X = instemming
Ouder- of leerlingenstatuur X = instemming
Tussenschoolse opvang X = instemming
Schoolgids X = instemming
Onderwijstijd X = instemming
Buitenschoolse activiteiten X = instemming
Uitwisselen informatie school-ouders X = instemming