IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Oudervereniging

Oudervereniging: ouders betrekken bij gang van zaken op school
Op IKC Kameleon is een oudervereniging actief. Die vereniging, die staat ingeschreven in het register van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel, is opgericht om de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te optimaliseren. In de praktijk komt het erop neer, dat de oudervereniging ernaar streeft ouders meer te betrekken bij de gang van zaken op school. Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging.

Ouderraad
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging aan het begin van het schooljaar kiezen de leden een bestuur. Dat bestuur wordt de ouderraad (OR) genoemd. Die bestaat momenteel uit elf ouders, die telkens voor een periode van drie jaar gekozen worden. Zij bepalen samen het beleid. Tijdens de jaarvergadering wordt bovendien de begroting behandeld en de hoogte van de contributie in overleg met de ouders vastgesteld. De OR tracht zijn doel te bereiken door ouders zo goed mogelijk van de gebeurtenissen op het IKC en de ontwikkelingen in het basisonderwijs op de hoogte houden. Daarom schrijft de OR regelmatig stukjes in de nieuwsbrief. De OR probeert daarnaast een bijdrage te leveren aan de optimalisering van het schoolklimaat en de kwaliteit van het IKC.

Ouderraad als klankbord
Het dagelijks bestuur van de OR heeft daarom regelmatig overleg met de directeur. Bij elke OR-vergadering is een vast teamlid aanwezig, zodat belangrijke onderwerpen meteen op de agenda gezet kunnen worden. De OR heeft formeel weliswaar geen invloed op beleidszaken, maar kan wel een belangrijke signaalfunctie vervullen en als klankbord fungeren voor bestuur, directie, MR en team.

Commissies
De OR heeft samen met teamleden zitting in de commissies, die de activiteiten op school organiseren. De commissies organiseren het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, het paasfeest, de sportdag en de schoolfeestdag.

De organisatie en de deelname van IKC Kameleon aan de avondvierdaagse is geheel in handen van de OR.

Tijdens al deze activiteiten wordt er toenemend ook een beroep gedaan op andere ouders om te helpen. Daardoor krijgen ze een goed beeld van de sfeer op school.

Vrijwillige ouderbijdrage/Contributie
Ouders en verzorgers van leerlingen op IKC Kameleon kunnen door betaling van de contributie lid worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap, dat momenteel € 35 per leerling per schooljaar bedraagt, is niet verplicht en is evenmin een voorwaarde voor toelating tot ons IKC. Maar gelukkig betalen bijna alle ouders de contributie. Dat is belangrijk, want de oudervereniging kan daarvan het sinterklaasfeest, de kerstviering, de koek en zopie-tent tijdens het schaatsen, het carnaval, het paasfeest, de traktaties tijdens de avondvierdaagse en de schoolfeestdag betalen. Daar profiteren alle leerlingen van. Daarnaast geeft de OR een financiële bijdrage aan het kamp van groep 8 en aan de excursies.

Ongevallenverzekering
Bovendien betaalt de OR de ongevallenverzekering voor de leerlingen. Wanneer het betalen van de contributie problemen oplevert, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR voor een betalingsregeling.