IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Schoolklimaat

Ons beleid van een veilig IKC
De kern van een gezond pedagogisch klimaat wordt voor ons gevormd door een gevoel van veiligheid. Ons IKC is een plek waar een ieder zich binnen bepaalde grenzen vrij kan bewegen en zichzelf kan zijn. Respect en vertrouwen in elkaar maken IKC Kameleon tot een veilige basis.

Veiligheid wordt ook bereikt door een duidelijke organisatie. Iedereen kent en hanteert dezelfde regels en mag hierop ook aangesproken worden. De lokalen zijn opgeruimd en ademen een gezellige sfeer. Met behulp van visuele middelen (bijvoorbeeld pictogrammen van het dagprogramma, signaal voor het zelfstandig werken) worden zaken zoveel mogelijk inzichtelijk en voorspelbaar gemaakt voor leerlingen. We werken ook met Taakspel om de werkhouding en gedrag van leerlingen positief te verbeteren.

Gewenst gedrag
Leerkrachten benaderen leerlingen positief door hen in hun positieve gedrag te bevestigen en te complimenteren. Ze stralen passie voor hun vak en zelfbewustzijn uit en hebben door gewenst gedrag voor te leven een voorbeeldfunctie voor hun leerlingen. Leerlingen worden geaccepteerd om wie ze zijn en wat ze kunnen. Door hen open tegemoet te treden (door te luisteren, in te voelen en te vragen naar meningen en gevoelens) wordt het zelfbeeld versterkt.

Niet alleen wat betreft de cognitieve ontwikkeling houden leerkrachten de vinger aan de pols, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd. We hanteren een leerlingvolgsysteem voor een breed scala aan ontwikkelings- en leergebieden, dat op meer objectieve wijze de ontwikkeling van de leerlingen op onze school volgt. Daarnaast stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling door in het lesrooster structurele aandacht voor dit ontwikkelingsgebied te plannen.  

IKC-klimaat
Om bovenstaande te borgen werken we al een aantal jaar met een commissie IKC-klimaat. De commissie komt maandelijks bij elkaar om het gedrag te monitoren en tips en adviezen aan leerkrachten te geven. De leerkrachten worden ook geschoold in omgaan met gedrag en leren te reflecteren op hun eigen gedrag. Hierbij is voorleven en voorbeeldgedrag essentieel.

Elk IKC-jaar starten we de groepen volgens het project: Een goede start.
Hierbij werken we samen met de kinderen aan een goede groepsvorming bij het begin van het schooljaar en aan een positief, pedagogisch klimaat. Wij werken hierbij vanuit onze uitgangspunten: veiligheid, respect en eigen verantwoordelijkheid

Gedragsverwachtingen
We spreken de gedragsverwachtingen uit, zodat de leerlingen weten wat we van hen verwachten.

Pestprotocol
Een manier om het pestprobleem op school aan te pakken, is de ‘vijfsporenaanpak’. Die is gericht op alle betrokkenen door hulp te verlenen aan:

  1. de ouders, door over pesten te praten;
  2. de leerkracht, die pestgedrag in de klas aan de orde stelt;
  3. de pester, door hem op zijn gedrag aan te spreken;
  4. het gepeste kind, door te luisteren naar zijn verhaal en hem serieus te nemen;
  5. de zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen.

Bij ons op school gelden een paar algemene schoolafspraken

  • Heb respect voor een ander. Doe niets wat een ander hindert;
  • Gedraag je rustig in en buiten de school;
  • Ga netjes met je eigen spullen en die van een ander om.