IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Visie op ons onderwijs

Pedagogisch klimaat
Om op ons IKC te kunnen functioneren is het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. We besteden veel tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen middels individuele gesprekken en groepsvormende activiteiten, maar ook vakken als tekenen, handvaardigheid, gym en muziek spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen laten meer zien wat ze in huis hebben, als ze zich prettig voelen.

Leren leren
Naast het sociale aspect besteden we uiteraard ook aandacht aan de vakken taal, lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en de zaakvakken. Het onderwijs geschiedt in groepsverband, waarbij daarnaast de nadruk ligt op de onderlinge verbondenheid. We zien ieder kind als een individu, passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan en proberen daarin uitdagend en inspirerend te zijn, uit het kind te halen wat er in zit.

21e Eeuwse vaardigheden
Competentie, autonomie en relatie zijn kenmerken binnen onze organisatie.  Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd, gericht op de ontwikkelings- en leerdoelen die een veelzijdige ontwikkeling beogen en vanuit een bepaalde systematiek zijn opgebouwd. Naast de onderwijskundige taak die wij als IKC hebben, zoals ieder kind de noodzakelijke algemene kennis overdragen, als de creatieve, motorische en culturele vaardigheden aanreiken, hebben wij samen met de ouders een opvoedkundige taak, waartoe het ontwikkelen van sociale vaardigheden behoort. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen leren om problemen op te lossen met daarbij de 21e eeuwse vaardigheden.

21e eeuws v

Eigenaar van eigen leren, gemotiveerd en zelfverzekerd
Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is het streven  naar een zekere onafhankelijkheid en naar het vermogen van de kinderen om zelfstandig te functioneren in cultureel-maatschappelijke situaties. Zij zijn bereid om verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving te dragen. Het helpen verwerven van zelfstandigheid is een opdracht voor opvoeding en onderwijs. Ons streven is kinderen die houding, persoonskenmerken en vaardigheden te leren hanteren, die ze voor zelfstandige deelname aan sociaal-culturele activiteiten nodig hebben. Het onderwijs geschiedt in een veilige, vertrouwde omgeving, waarin een duidelijke structuur is met een heldere onderwijskundige lijn en waar op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met pedagogische en didactische processen. De leerkracht stimuleert deze ontwikkeling en het leren van kinderen.