IKC Kameleon
Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst!

0316 – 261832 phone

Mondriaanstraat 15 | 6921 MJ | Duiven location

Visie & Kwaliteit

Ons pedagogisch beleid

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Ons Pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid is hier te vinden en de bijbehorende bijlages hier.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid zijn:

  • Ieder kind staat centraal!
  • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
  • Samen werken met ouders;
  • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
  • Stimuleren van persoonlijke competenties;
  • Stimuleren van sociale competenties;
  • Aanbieden van regels, normen en waarden;
  • Leren door te spelen, Startblokken;
  • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
  • Observeren en signaleren.

Kwaliteitseisen

Alle kinderopvangcentra in Nederland worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De GGD handelt in opdracht van de gemeente. Door een bezoek aan de locatie toetst de GGD of Kinderopvang Zonnekinderen voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. De conclusie staat beschreven in het inspectierapport. Dit rapport is hier onder te vinden of op de website van het landelijk register kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.